Tìm thấy 46 kết quả bàn phím ảo

Comfort On Screen Keyboard Pro - Bàn phím ảo trên máy tính

Nhà phát triển: Comfort Software

Xem chi tiết

uniKode for Armenia - Bàn phím ảo gõ tiếng Armenia

Nhà phát triển: MOG Software

Xem chi tiết

Hot Virtual Keyboard - Truy cập bàn phím ảo trên máy tính

Nhà phát triển: Comfort Software

Xem chi tiết

On screen keyboard - Tạo bàn phím ảo, bộ gõ bàn phím ảo

Nhà phát triển: SoftBoy

Xem chi tiết

uniKode for Tamil - Hỗ trợ gõ chữ Tamil

Nhà phát triển: MOG Software

Xem chi tiết

MultiLingual Soft Keyboards - Bàn phím ảo đa ngôn ngữ

Nhà phát triển: Jeffrey Z Gong

Xem chi tiết

StreamKB - Bàn phím ảo đơn giản

Nhà phát triển: Uberpwnzorz

Xem chi tiết

AK360 - Nhập liệu bằng gamepad

Nhà phát triển: Stanislav Kohut

Xem chi tiết

itKeyboard - Bàn phím ảo cho máy tính

Nhà phát triển: Touch-Soft

Xem chi tiết

Type without a keyboard - Gõ phím bằng bàn phím ảo

Nhà phát triển: Arthur Liberman

Xem chi tiết

AgreekTyper - Bàn phím ảo Hy Lạp cổ đại

Nhà phát triển: primenumbers

Xem chi tiết

HindiWriter - Hỗ trợ gõ tiếng Hin-di trên máy tính

Nhà phát triển: Devendra Parakh

Xem chi tiết

NohBoard - Bàn phím ảo tùy biến

Nhà phát triển: ThoNohT

Xem chi tiết

Click N Type Portable - Bàn phím ảo trên máy tính

Nhà phát triển: Lake Software

Xem chi tiết

No Keys - Bàn phím ảo cho máy tính

Nhà phát triển: Leithauser Research

Xem chi tiết

Comfort On Screen Keyboard - Tạo bàn phím ảo, bàn phím ảo đa ngôn ngữ

Nhà phát triển: Comfort Software

Xem chi tiết

Key Transformation - Bàn phím ảo trên máy tính

Nhà phát triển: SoftBoy

Xem chi tiết

On Screen Keyboard Magic - Sử dụng bàn phím ảo trên máy tính

Nhà phát triển: Alexey Morozov

Xem chi tiết

uniKode for Lao - Gõ chữ Lào trên Windows

Nhà phát triển: ReFog Software

Xem chi tiết

Virtual keyboard - Bàn phím ảo cho laptop

Nhà phát triển: Andrej Koch

Xem chi tiết