Tìm thấy 120 kết quả mã hóa dữ liệu

CD Lock - Bảo mật đĩa CD bằng mật khẩu

Nhà phát triển: PC-Magic Software

Xem chi tiết

idoo File Encryption - Bảo mật, mã hóa dữ liệu

Nhà phát triển: Idoo Encryption

Xem chi tiết

SafeGuard Easy - Mã hoá ổ đĩa, bảo vệ tuyệt đối an toàn dữ liệu của bạn

Nhà phát triển: Sophos

Xem chi tiết

GnuPG - Bảo mật dữ liệu cho máy tính

Nhà phát triển: gnupg.org

Xem chi tiết

Steganos Safe - Bảo mật, Mã hóa dữ liệu

Nhà phát triển: Steganos Software

Xem chi tiết

EXECryptor - Bảo mật, chống Hacker máy tính

Nhà phát triển: SoftComplete Development

Xem chi tiết

SafeBit Disk Encryption - Bảo mật dữ liệu trên máy tính

Nhà phát triển: Safebit

Xem chi tiết

StealthDisk Mobile - Bảo dữ liệu trong máy tính

Nhà phát triển: Security Group Six

Xem chi tiết

Encrypt and Decrypt - Bảo mật, mã hóa dữ liệu

Nhà phát triển: file-encryptor com

Xem chi tiết

Sophos Free Encryption - Bảo vệ an toàn dữ liệu, mã hóa dữ liệu

Nhà phát triển: Sophos Plc

Xem chi tiết

ESET Smart Security Premium - Bảo vệ hệ thống khỏi virus

Nhà phát triển: Eset

Xem chi tiết

Hide Secret Files - Bảo mật, ẩn dữ liệu

Nhà phát triển: E-CRONIS Software

Xem chi tiết

S.S.E. cho PC - Mã hóa file, dữ liệu

Nhà phát triển: Paranoia Works

Xem chi tiết

Toucan - Bảo mật dữ liệu trong máy tính

Nhà phát triển: Steve Lamerton

Xem chi tiết

Advanced Folder Encryption - Bảo vệ mật khẩu và mã hóa dữ liệu

Nhà phát triển: Kakasoft

Xem chi tiết

Encrypted Mail - Mã hóa dữ liệu Email

Nhà phát triển: Data Fortress

Xem chi tiết

Timed Password File - Mã hóa file, dữ liệu

Nhà phát triển: MagicMedia

Xem chi tiết

MyCrypt - Mã hóa, bảo vệ dữ liệu

Nhà phát triển: MushroomSoft

Xem chi tiết

Dekart Secrets Keeper - Phần mềm mã hóa file

Nhà phát triển: Dekart

Xem chi tiết

Viivo for Mac - Mã hóa, bảo mật dữ liệu trên Mac

Nhà phát triển: CompletelyPrivateFiles

Xem chi tiết